fbpx

ALGEMENE VOORWAARDEN

Caring Fieldmarketing b.v. 

 

Artikel 1: Definities 

 

In deze voorwaarden betekenen de volgende termen: 

 

Caring Fieldmarketing: de besloten vennootschap Caring Fieldmarketing, gevestigd en kantoor houdende te Wijk bij Duurstede. 

 

Opdrachtgever: ieder(e) natuurlijk en/of rechtspersoon die aan Caring Fieldmarketing opdracht geeft werkzaamheden uit te voeren. 

 

(Flex)medewerker: ieder natuurlijk persoon m/v, die door tussenkomst van Caring Fieldmarketing werkzaamheden verricht of gaat verrichten in het kader van de door opdrachtgever aan Caring Fieldmarketing gegeven opdracht. 

 

Aanbieding: een schriftelijk voorstel zijdens Caring Fieldmarketing aan opdrachtgever om te komen tot een opdracht. 

  

Opdracht: de overeenkomst waarbij Caring Fieldmarketing zich jegens opdrachtgever verbindt de door deze opgedragen werkzaamheden onder toepassing van het bij deze voorwaarden bepaalde te verrichten en waarbij opdrachtgever zich jegens Caring Fieldmarketing verbindt de bedongen tegenprestatie te verrichten. De opdracht vermeldt naast een omschrijving van de opgedragen werkzaamheden tevens doch niet uitsluitend het aantal geschatte te besteden uren, een planning, een plan van aanpak en een gedetailleerde begroting.  

   

Werkzaamheden: ondermeer en niet uitsluitend betreffende de dienstverlening door Caring Fieldmarketing bestaande uit het verrichten van verkoopondersteunende activiteiten, merchandising, demonstraties, promoties, beschikbaarstelling van goederen en verkoop in o.a. winkels, winkelcentra, de openbare ruimte, beurzen, congressen en evenementen met als doel het verbeteren van de verkoop, verkrijgbaarheid, presentatie en promotie van goederen en diensten.  

 

Artikel 2: Toepasselijkheid 

 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn, onder uitsluiting van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever, toepasselijk op alle aanbiedingen en opdrachten, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk door partijen schriftelijk is afgeweken.
 1. Indien enige bepaling uit deze voorwaarden rechtens onverbindend wordt verklaard, laat dit de overige bepalingen onverlet en worden opdrachtgever en Caring Fieldmarketing geacht een geldig vervangend beding te zijn overeengekomen dat het ongeldige beding naar strekking en reikwijdte zoveel mogelijk benadert.

 

 

Artikel 3: Aanbieding 

 

 1. Alle aanbiedingen van Caring Fieldmarketing zijn steeds vrijblijvend en worden gedurende een maand gestand gedaan, tenzij anders vermeld in de aanbieding. Een opdracht komt alleen tot stand door een tijdige schriftelijk aanvaarding door opdrachtgever van de door Caring Fieldmarketing uitgebrachte aanbieding, dan wel door een schriftelijke bevestiging door Caring Fieldmarketing van een aan Caring Fieldmarketing door opdrachtgever verstrekte (mondelinge) opdracht, waarop niet binnen twee werkdagen schriftelijk wordt gereageerd door opdrachtgever. Onder “schriftelijk” wordt eveneens “per email” verstaan.
 2. In de aanbieding wordt gewoonlijk onder meer aangegeven:
 • de plaats van de werkzaamheden;
 • een omschrijving van de werkzaamheden;
 • het tijdstip van aanvang van de werkzaamheden;
 • de termijn waarbinnen de werkzaamheden zullen worden verricht;
 • de prijs van de in de aanbieding omschreven werkzaamheden, de omzetbelasting daarin niet begrepen. Caring Fieldmarketing vermeldt in de aanbieding afzonderlijk het bedrag van de verschuldigde omzetbelasting;
 • of betaling in termijnen zal plaatsvinden, alsmede of een voorschotbetaling zal plaatsvinden;
 • de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op de offerte en op de daaruit voortvloeiende overeenkomst.
 1. Meerwerkzaamheden, te verrichten op verzoek van opdrachtgever endie geendeel van de opdracht uitmaken, zullen door Caring Fieldmarketing afzonderlijk aan opdrachtgever in rekening worden gebracht. Indien de medewerkers van Caring Fieldmarketing, al dan niet op locatie, blijkt dat er meerwerkzaamheden moeten worden verricht die niet in de opdracht zijn opgenomen, zal zo spoedig mogelijk hiervoor tevoren toestemming aan opdrachtgever worden gevraagd. Als wegens spoedeisendheid die meerwerkzaamheden echter uitgevoerd moeten worden zonder dat opdrachtgever hiervan in kennis is gesteld/kan worden gesteld, is opdrachtgever voor deze meerwerkzaamheden toch een vergoeding verschuldigd conform het bij opdrachtgever bekende uurtarief van Caring Fieldmarketing en/of de daadwerkelijke meerkosten van materialen etc. 
 1. Caring Fieldmarketing is niet gebonden aan aanbiedingen waarin kennelijke verschrijvingen of telfouten voorkomen. Eventueel vermelde (leverings-) termijnen zijn bij benadering en niet bindend vastgesteld, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
 2. De wijze waarop de opdracht zal worden uitgevoerd, wordt in beginsel door Caring Fieldmarketing bepaald. Caring Fieldmarketing heeft het recht om, indien dat door Caring Fieldmarketing noodzakelijk ofwel wenselijk wordt geacht, de werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door (een) derde(n) te doen laten uitvoeren, alsmede om zich door (een) derde(n) bij de werkzaamheden te laten bijstaan. 

 

 

Artikel 4: Tarieven 

 

 1. De kostenbegroting zoals vermeld in de opdracht wordt steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van de aanbieding c.q. de opdracht geldende tarieven en de bij Caring Fieldmarketing bekende uitgangspunten, waaronder de informatie die van belang is voor het uitvoeren van de opdracht en die Caring Fieldmarketing van de opdrachtgever heeft ontvangen vóór het opstellen van de kostenbegroting. Indien zich tussen het tijdstip van de aanbieding en het moment waarop de uit hoofde van een opdracht te verrichten werkzaamheden zijn beëindigd, prijsverhogingen mochten voordoen dan wel grote veranderingen in de voorwaarden waaronder informatie die van belang is voor het uitvoeren van de opdracht mochten voordoen, bijvoorbeeld tengevolge van verhogingen van rechten en/of accijnzen, loonkosten etc., behoudt Caring Fieldmarketing zich het recht voor deze verhogingen en/of veranderingen aan opdrachtgever in rekening te brengen.
 1. Alle prijsnoteringen zijn exclusief BTW, die afzonderlijk in rekening zal worden gebracht. 
 1. Naast de in de opdracht vermelde kostenbegroting is opdrachtgever voorts ook verschuldigd kosten verbonden aan meerwerk, declaraties van door Caring Fieldmarketing ingeschakelde derden en/of een spoedtoeslag zoals nader bepaald in artikel 4.4.
 1. Caring Fieldmarketing is genoodzaakt een spoedtoeslag in rekening te brengen bij een aanvraag of wijziging (in data, tijden of aantallen (flex)medewerkers) van een opdracht door opdrachtgever, welke vijf werkdagen voor de aanvangs/instructiedatum wordt gedaan. De toeslag is gelijk aan een percentage van de totale projectprijs en bedraagt:
 • 10% bij een aanvraag of wijziging van een opdracht vijf werkdagevan te voren; 
 • 20 % bij een aanvraag of wijziging van een opdracht vier werkdagen van te voren; 
 • 30% bij een aanvraag of wijziging van een opdracht drie werkdagen van te voren; 
 • 40% bij een aanvraag of wijziging van een opdracht twee werkdagen van te voren; 
 • 50% bij een aanvraag of wijziging van een opdracht één werkdag van te voren; 
 • 75% bij een aanvraag of wijziging van een opdracht per direct;   

Onder werkdagen wordt verstaan maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot 17.30 uur, uitgezonderd officiële feestdagen. 

Indien een aanvraag of wijziging zoals in dit lid bedoeld wordt gedaan buiten werkdagen, wordt een spoedtoeslag van 100% van de totale projectprijs in rekening gebracht. 

 1. Voor elk project worden minimaal 4 aaneengesloten uren per (flex)medewerker van Caring Fieldmarketing in de projectprijs (door)berekend. 

 

 

Artikel 5: Betaling 

 

 1. Betaling van iedere factuur van Caring Fieldmarketing dient te geschieden binnen30dagen na factuurdatum op een door Caring Fieldmarketing aan te wijzen bank- of girorekening. Betaling dient steeds plaats te vinden zonder korting of verrekening door opdrachtgever. Deze termijn is een zogenaamde fatale termijn in de zin van artikel 6:83 lid 1 BW. Indien opdrachtgever werkt met een inkoopnummer dient dit nummer uiterlijk 14 werkdagen voor aanvang van de opdracht bij Caring Fieldmarketing schriftelijk bekend te zijn gemaakt. 
 1. Reclames over door Caring Fieldmarketing uitgebrachte facturen dienen binnen acht dagen na factuurdatum bij Caring Fieldmarketing te zijn ingediend. Na het verstrijken van deze termijn worden klachten niet meer in behandeling genomen en heeft opdrachtgever zijn rechten terzake verspeeld. 
 1. Tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen, zal Caring Fieldmarketing zodra zij de door opdrachtgever getekende opdrachtbevestiging retour heeft ontvangen c.q. aan de opdrachtgever de opdracht heeft bevestigd, op basis van de goedgekeurde aanbieding een voorschot van 50% door middel van een voorschotfactuur, aan opdrachtgever in rekening brengen. Deze voorschotfactuur dient voor aanvang van de werkzaamheden op de door Caring Fieldmarketing aangegeven rekening te zijn voldaan.
 1. Caring Fieldmarketing heeft het recht om, indien een opdrachtgever de overeengekomen wijze van betaling niet nakomt, de opdracht niet uit te voeren c.q. voortijdig te beëindigen. Alsdan wordt de opdracht als door opdrachtgever geannuleerd beschouwd en wordt deze conform hetgeen is bepaald in art. 6.2 aan opdrachtgever in rekening gebracht, een en ander zoals ook nader is bepaald in artikel 11 lid 3.
 1. Betaling van meerwerk geschiedt zodra dit aan opdrachtgever in rekening is gebracht en op dezelfde wijze als andere facturen. Caring Fieldmarketing is gerechtigd om betaling van al het meerwerk te vorderen alvorens het uitgevoerd behoeft te worden.
 1. Indien opdrachtgever niet, niet tijdig c.q. niet volledig betaalt, wordt opdrachtgever geacht van rechtswege in gebreke c.q. verzuim te zijn en zal opdrachtgever vanaf veertien dagen na factuurdatum zonder nadere ingebrekestelling de wettelijk geldende handelsrente ex artikel 6:119a BW per (gedeelte van een) maand verschuldigd zijn over het gehele, nog openstaande bedrag. 
 1. Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten komen voor rekening van opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend conformhet Besluitvergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, met dien verstande dat in afwijking van het bepaalde in artikel 2 lid 2 een minimumbedrag geldt van  € 250,00 exclusief BTW per incasso. 
 1. Niet (tijdige) betaling van een factuur brengt met zich dat alle andere  facturen die Caring Fieldmarketing aan opdrachtgever heeft toegezonden, onmiddellijk opeisbaar zijn, ook al is de uiterste termijn van betalen nog niet verstreken . 
 1. Iedere betaling van opdrachtgever strekt primair ter voldoening van de door opdrachtgever verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten en de gerechtelijke kosten en wordt daarna in mindering gebracht op de door opdrachtgever verschuldigde handelsrente en daarna op de oudste openstaande vordering(en), ongeacht een anders luidende aanwijzing van opdrachtgever.  

 

 

Artikel 6: Wijziging en annulering 

 

 1. Wijzigingen en/of aanvullingen in de opdracht komen eerst tot stand na de uitdrukkelijke schriftelijke instemming van Caring Fieldmarketing, met uitzondering van díe wijzigingen en/of aanvullingen die wegens spoedeisendheid niet vooraf schriftelijk door Caring Fieldmarketing kunnen worden bevestigd. 
 2. Annulering door opdrachtgever dient per aangetekende post te geschieden. Indien een opdrachtgever de opdracht annuleert vòòr c.q. op de overeengekomen aanvangsdatum van een opdracht is opdrachtgever als gefixeerde schadevergoeding, derhalve ongeacht of Caring Fieldmarketing deze schade ook daadwerkelijk lijdt, de volgende annuleringskosten verschuldigd waarbij het genoemde percentage ziet op het verschuldigde deel van de gehele opdracht:
 • Op de aanvangsdatum van de opdracht c.q. tijdens de opdracht: 100%   
 • Korter dan een week voor de aanvangsdatum van de opdracht: 100% 
 • Langer dan één week doch korter dan twee weken voor aanvangsdatum van de opdracht: 75%  
 • Langer dan twee weken doch korter dan drie weken voor aanvangsdatum van de opdracht: 50% 
 • Langer dan drie doch korter dan zes weken voor de aanvangsdatum van de opdracht: 10% 

 

Artikel 7: (Flex)medewerker(s) 

 

 1. De in te zetten (flex)medewerker(s) wordt/worden gekozen aan de hand van Caring Fieldmarketing bekende gegevens en vaardigheden van de beschikbare (flex)medewerker(s) enerzijds en van de door de opdrachtgever aan Caring Fieldmarketing verstrekte informatie over de op te dragen werkzaamheden anderzijds. Caring Fieldmarketing is geheel vrij in de keuze van de persoon of personen die Caring Fieldmarketing de werkzaamheden laat uitvoeren.
 2. Indien en voor zover opdrachtgever eisen stelt aan de in te zetten (flex)medewerker(s), zoals bijvoorbeeld of de in te zetten (flex)medewerker(s) een bepaalde instructieles heeft (hebben) gevolgd, een bepaald uiterlijk heeft (hebben) en dergelijke, is alleen opdrachtgever er verantwoordelijk voor of deze in te zetten (flex)medewerker(s) alsdan geschikt is (zijn) voor de opdracht.
 3. Ter voorkoming van het maken van een ongeoorloofd onderscheid, in het bijzonder naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, geslacht, ras of welke grond dan ook, zullen niet-functie relevante eisen bij het verstrekken van de informatie over de op te dragen werkzaamheden, door opdrachtgever niet kunnen worden gesteld, noch zullen deze door Caring Fieldmarketing worden gehonoreerd.
 4. Caring Fieldmarketing ziet erop toe dat alle door haar ingezette (flex)medewerkers er verzorgd uitzien en voldoen aan de eisen die redelijkerwijs mogen worden gesteld aan (flex)medewerkers. 

 

Artikel 8 concurrentiebeding 

 

 1. Het is opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Caring Fieldmarketing, binnen een tijdvak van één jaar na beëindiging van de tussen hen overeengekomen werkzaamheden/uitvoering van de opdracht, ongeacht om welke reden deze zal zijn beëindigd, met (flex)medewerkers van Caring Fieldmarketing (waaronder begrepen voormalige (flex)medewerkers) en/of derden die werkzaamheden verrichten c.q. hebben verricht op verzoek van  Caring Fieldmarketing, ongeacht of deze werkzaamheden voor opdrachtgever of een derde zijn verricht, een arbeidsovereenkomst voor (on)bepaalde tijd aan te gaan, dan wel op andere wijze direct of indirect werkzaamheden voor opdrachtgever te laten uitvoeren. Hiervan kan slechts worden afgeweken dan nadat Caring Fieldmarketing hiervoor schriftelijke toestemming zal hebben gegeven en opdrachtgever een werving- en selectiefee van € 2.500, – exclusief BTW per (flex)medewerker en/of per derde aan Caring Fieldmarketing heeft voldaan.  

 

 1. Voor iedere overtreding door opdrachtgever van het in 8.1 gestelde verbeurt de opdrachtgever een direct opeisbare boete van € 1.250,– voor iedere overtredingen € 500,– voor iedere dag dat een overtreding voortduurt, zonder dat enige sommatie, in gebreke stelling of rechtelijke tussenkomst zal zijn vereist. 

 

 

Artikel 9: Veiligheid (flex)medewerkers/verzekeringen 

 

 1. Opdrachtgever is verplicht zorg te dragen voor de veiligheid van de door Caring Fieldmarketing ten behoeve van de opdracht ingeschakelde (flex)medewerker(s) zodanig als redelijkerwijs in verband met de aard en de strekking van de opdracht gevorderd kan worden.
 1. Opdrachtgever zal aan (flex)medewerker(s) vergoeden – en Caring Fieldmarketing vrijwaren tegen – alle schade die de (flex)medewerker(s) in het kader van de uitoefening van de opdrachtlijd(t)(en), indien en voorzover opdrachtgever daarvoor aansprakelijk is op grond van onder andere artikel 7:658 en/of artikel 7:611 BW.
 1. Indien de (flex)medewerker(s) ten gevolge van het niet nakomen van de verplichting van lid 1 in het kader van de uitoefening van de opdracht letsel heeft/hebben opgelopen en/of een en ander zelfs met de dood moeten bekopen, is opdrachtgever jegens de in artikel 6:107 BW en artikel 6:108 BW genoemde personen verplicht tot volledige schadevergoeding.
 2. Opdrachtgever zal zich afdoende verzekeren tegen aansprakelijkheid op grond van het bepaalde in dit artikel. Op verzoek van Caring Fieldmarketing verstrekt opdrachtgever een bewijs van de verzekering.  

 

 

Artikel 10 Levertijden en uitvoering van de overeenkomst, risico 

 

 1. Opgegeven levertijden zullen nimmer te beschouwen zijn als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient Caring Fieldmarketing schriftelijk in gebreke te worden gesteld.
 2. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zal het transport plaatsvinden voor rekening en risico van opdrachtgever, ook indien de vervoerder uitdrukkelijk heeft bepaald dat alle transportdocumenten dienen te vermelden dat alle schade veroorzaakt door het transport voor rekening en risico van Caring Fieldmarketing komt.
 3. Caring Fieldmarketing zal de goederen die door opdrachtgever zijn verstrekt tot het moment van aflevering op het door opdrachtgever opgegeven afleveradres, hetgeen ook het eigen adres van Caring Fieldmarketing kan zijn, in bewaring nemen. Caring Fieldmarketing zal de goederen die door haar weer worden mee teruggenomen van het afleveradres indien dit niet haar eigen adres is, voor opdrachtgever in bewaring nemen tot het moment dat deze goederen door opdrachtgever worden ingenomen of in opdracht van opdrachtgever worden vernietigd.
 4. De kosten voor bewaring, transport en vernietiging zijn voor rekening van opdrachtgever.
 5. Opdrachtgever draagt het risico voor beschadiging, diefstal, vermissing, verduistering of verlies van de goederen, waar deze zich ook bevinden en/of hoe deze ook door Caring Fieldmarketing zijn opgeslagen, behoudens in geval van opzet door Caring Fieldmarketing of één van haar ingeschakelde derden. 

 

 

Artikel 11: Opschorting en ontbinding, weigering 

 

 1. In geval van verhindering tot uitvoering van de opdracht ten gevolge van overmacht is Caring Fieldmarketing gerechtigd om zonder rechtelijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de opdracht voor ten hoogste één maand op te schorten hetzij de opdracht geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat zij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn. Gedurende de opschorting is Caring Fieldmarketing bevoegd en aan het einde daarvan is zij verplicht te kiezen voor uitvoering dan wel voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de opdracht.
 1. Zowel in geval van opschorting als in geval van ontbinding krachtens lid 1 is Caring Fieldmarketing gerechtigd terstond betaling te verlangen van de ter uitvoering van de opdracht door haar gereserveerde diensten en goederen, zulks voor de waarde die daaraan in redelijkheid moet worden toegekend.
 1. Indien opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor opdrachtgever uit de met Caring Fieldmarketing gesloten opdracht of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, alsmede wanneer Caring Fieldmarketing aanwijzingen ontvangt omtrent verminderde kredietvaardigheid van opdrachtgever, waardoor gerechtvaardigde twijfel kan ontstaan of deze de verplichtingen jegens Caring Fieldmarketing zal kunnen nakomen en voorts in geval van surséance van betaling, faillissement, stillegging of liquidatie van het bedrijf van opdrachtgever, alsook in geval van ondercuratelestelling, van toepassing verklaring van de saneringsregeling uit hoofde van de Wet schuldsanering natuurlijke personen of overlijden indien sprake is van een natuurlijk persoon, wordt deze geacht van rechtswege in verzuim te zijn en is Caring Fieldmarketing gerechtigd om zonder ingebrekestelling en zonder rechtelijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de opdracht voor ten hoogste zes maanden op te schorten hetzijdeze geheel of ten dele te ontbinden, zulks zonder dat zij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn en onverminderd de haar verder toekomende rechten. In al deze gevallen is elke vordering die Caring Fieldmarketing op opdrachtgever heeft, dadelijk en ineens opeisbaar. 
 1. In geval van opschorting krachtens lid 3 wordt de overeengekomen kostenbegroting onmiddellijk opeisbaar, onder aftrek van de reeds voldane termijnen en van de ten gevolge van de opschorting door Caring Fieldmarketing bespaarde kosten. In geval van ontbinding krachtens lid 3 wordt de overeengekomen kostenbegroting –zo geen voorafgaande opschorting heeft plaatsgevonden- onmiddellijk opeisbaar, onder aftrek van de reeds voldane termijnen en van de ten gevolge van ontbinding door Caring Fieldmarketing bespaarde kosten en is opdrachtgever gehouden om het voren omschreven bedrag te betalen. Het bepaalde in bovengenoemd artikel is tevens van toepassing op hetgeen vermeld is in artikel 5. 
 1. Caring Fieldmarketing behoudt zich het recht voor opdrachten, waarvan inhoud in strijd is met enige wettelijke of andere van overheidswege gegeven bepaling, te weigeren of te beëindigen, ook indien de opdracht reeds mocht zijn aanvaard of bevestigd.
 1. Caring Fieldmarketing heeft te allen tijde het recht opdrachten, waarvan de inhoud in strijd is met de goede naam of met de belangen van Caring Fieldmarketing te weigeren of te beëindigen. Caring Fieldmarketing heeft alsdan het recht op volledige vergoeding van de ten behoeve van de uitvoering van de opdracht reeds gemaakte kosten en is alsdan evenmin aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit het niet uitvoeren c.q. voortijdig beëindigen van de opdracht.

 

 

Artikel 12: Overmacht 

 

 1. Caring Fieldmarketing is niet aansprakelijk indien en voor zover zij haar verplichtingen niet kan nakomen door een omstandigheid die kan worden aangemerkt als overmacht. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan omstandigheden die de nakoming van een op Caring Fieldmarketing rustende verbintenis verhinderen en die niet aan haar zijn toe te rekenen. Hieronder zullen onder andere zijn begrepen: staking door (flex)medewerkers van Caring Fieldmarketing, blokkades, niet nakoming door toeleveranciers, maatregelen van overheidswege die de nakoming tijdelijk of blijvend onmogelijk maken en elke van de wil van Caring Fieldmarketing onafhankelijke omstandigheid waardoor nakoming van de opdracht redelijkerwijs niet van Caring Fieldmarketing kan worden verlangd. Van overmacht is tevens sprake indien door Caring Fieldmarketing ingehuurde derden een beroep op overmacht kunnen doen.
 1. Caring Fieldmarketing zal zich inspannen om ervoor zorg te dragen dat in het kader van de uitvoering van de opdracht gecontracteerde derden zich houden aan de gemaakte afspraken en dat de overeengekomen dienstverlening wordt geleverd. Zonder dat zulks opdrachtgever het recht geeft tot het vorderen van schadevergoeding of ontbinding, heeft Caring Fieldmarketing het recht gelijkwaardige derden te contracteren en gelijkwaardige dienstverlening te leveren. Caring Fieldmarketing zal steeds met opdrachtgever in overleg treden omtrent in dit verband noodzakelijk geachte veranderingen als hiervoor bedoeld.
 1. Indien een der partijen bij de opdracht niet in staat is om aan enige verplichting uit die opdracht te voldoen, is de betreffende partij gehouden de andere partij hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis te stellen.

 

 

Artikel 13: Aansprakelijkheid 

 

 1. Caring Fieldmarketing aanvaardt slechts aansprakelijkheid voor de door opdrachtgever geleden schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verbintenis(sen), indien en voor zover deze aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt, tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering, inclusief een eventueel eigen risico. Opdrachtgever vrijwaart Caring Fieldmarketingvoor eventuele aanspraken van derden,die de aldus beperkte schade te boven gaan 
 1. Onverminderd het elders in deze algemene voorwaarden bepaalde, is Caring Fieldmarketing niet aansprakelijk voor schadedie hetgevolg is van 
 • een krachtens het bepaalde in artikel 10 van deze voorwaarden niet toerekenbare tekortkoming bij de nakoming van enige op haar rustende verplichting (overmacht); 
 • gebrekkige medewerking, informatie, materialen van opdrachtgever, diens ondergeschikte(n) of andere door of vanwege opdrachtgever bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde derde(n); 
 • door opdrachtgever aan (flex)medewerker(s) gegeven instructies betreffende de uitvoering van de opdracht en waarbij Caring Fieldmarketing en/of (flex)medewerkers van Caring Fieldmarketing op geen enkele wijze betrokken is geweest en/of zeggenschap in heeft gehad; 
 • werkzaamheden, materialen e.d. door en van door opdrachtgever aan Caring Fieldmarketing voorgeschreven derden die Caring Fieldmarketing bij de uitvoering van de opdracht dient in te schakelen, materialen van af dient te nemen e.d.; 
 • Gedragingen van (flex)medewerker(s) die door opdrachtgever zijn voorgeschreven zoals bedoeld in artikel 7 lid 2. 
 1. De in het artikel onder de leden 1 en2 op genomen beperkingen gelden niet, indien de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Caring Fieldmarketing en/of de bestuurder van Caring Fieldmarketing. 
 1. Caring Fieldmarketing is nimmer aansprakelijk voor schade bestaande uit winstderving, bedrijfsstagnatie of andere gevolgschade van opdrachtgever. 
 1. Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade die zij, al dan niet met opzet, toebrengt aan roerende zaken (materialen en/of producten) dieaan Caring Fieldmarketing of een andere door Caring Fieldmarketing ingeschakelde derde in eigendom toebehoren, gedurende de periode dat opdrachtgever op grond vanbruikleen, huur of hoe ook genaamd deze roerende zaken onder zich heeft. Onder schade wordt onder andere begrepen de kosten voor reparatie en de vervangingskosten. 
 2. Caring Fieldmarketing draagt geen verantwoordelijkheid voor foto’s, folders en ander voorlichtingsmateriaal, voor zover onder verantwoordelijkheid van opdrachtgever en/of derden uitgegeven. Evenmin is Caring Fieldmarketing aansprakelijk voor schadevergoeding, waarop derden aanspraak mochten maken, ter zake van schending van aan deze derden toekomende rechten, waaronder uitdrukkelijk begrepen de rechten van industriële en intellectuele eigendom.
 3. Opdrachtgever vrijwaart Caring Fieldmarketing voor alle kosten, schade en interessen, die voor deze mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van rechtsvorderingen, die  door derden, waaronder begrepen de door Caring Fieldmarketing ingeschakelde/betrokken (flex)medewerker(s) ter zake van de uitvoering van overeenkomst tegen haar worden ingesteld, wegens handelen en/of nalaten van opdrachtgever zelf, diens (flex)medewerkers of ingeschakelde derden; de opdrachtgever is uit hoofde van de overeenkomst gehouden gevolg te geven aan een oproep van vrijwaring door Caring Fieldmarketing.
 4. Op straffe van verval van recht op schadevergoeding, dient schade door de opdrachtgever uiterlijk binnen twee weken na het ontstaan daarvan schriftelijk aan Caring Fieldmarketing te worden gemeld, tenzij opdrachtgever aannemelijk maakt dat zij de schade niet eerder heeft kunnen melden.  

 

 

Artikel 14: Intellectuele eigendomsrechten 

 

 1. Caring Fieldmarketing behoudt al haar intellectuele eigendomsrechten, waaronder met name auteursrechten, ten aanzien van al hetgeen in verband met de uitvoering van de werkzaamheden aan opdrachtgeverter beschikking wordt gesteld en /of geleverd. Bij afzonderlijke/aanvullende onderlinge overeenkomsten kan worden bepaald dat opdrachtgever een recht op openbaarmaking en/of verveelvoudiging verwerft, doch steeds uitsluitend voor het doel, waarvoor de opdracht isgegeven, slechts voor het aantal malen dat is overeengekomen danwel noodzakelijkerwijze rechtstreeks uit de opdracht voortvloeit en slechts op de wijze en met gebruikmaking van díe middelen zoals door partijen wordt bepaald. Caring Fieldmarketing is gerechtigd om aan haar toestemming het betalen van een vergoeding door opdrachtgever te verbinden. Indien een dergelijke overeenkomst tussen partijen wordt overeengekomen, wordt aan opdrachtgever in ieder geval nimmer exclusiviteit verleend zodat Caring Fieldmarketing naast opdrachtgever alsdan in ieder geval ook zelf gerechtigd is tot de intellectuele eigendomsrechten en ze ook aan derden niet-exclusief mag verlenen. 
 1. Caring Fieldmarketing is te allen tijde gerechtigd de tijdens de opdracht vervaardigde werken van haar naam te voorzien en desgewenst voor eigen promotionele doeleinden te gebruiken alsmede om de door haar uitgevoerde opdracht met vermelding van de naam van opdrachtgever voor eigen promotiedoeleinden te gebruiken.
 1. Opdrachtgever is, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Caring Fieldmarketing, niet bevoegd de uitvoering van de werkzaamheden door Caring Fieldmarketing en de door haar ingeschakelde derden/ (flex)medewerker(s) op film, video, foto danwel enige andere toekomstige beelddrager vast te leggen.

 

 

Artikel 15: Retentierecht 

 

Caring Fieldmarketing is gerechtigd de afgifte van al hetgeen zij in verband met een opdracht onder zich heeft op te schorten, totdat al haar vorderingen zijn voldaan, danwel voor voldoening daarvan door of vanwege opdrachtgever voldoende zekerheid is gesteld. 

 

Artikel 16: Overdracht 

 

 1. Opdrachtgever is niet gerechtigd de rechten en plichten voortvloeiend uit de opdracht geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen, behoudens met voorafgaande schriftelijk toestemming van Caring Fieldmarketing.
 2. De opdracht en deze voorwaarden blijven van kracht in geval de onderneming van opdrachtgever geheel of ten dele van naam, rechtsvorm of eigenaar verandert. In voornoemd geval dient opdrachtgever zulks Caring Fieldmarketing onverwijld schriftelijk mede te delen.

 

 

Artikel 17: Meer partijen 

 

Indien een opdracht wordt gesloten tussen Caring Fieldmarketing enerzijds en twee of meer partijen anderzijds, zijn deze partijen ieder hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van de opdracht, voor mogelijke schadevergoeding zoals bedoeld in artikel 13 en voor de verplichtingen die voortvloeien uit de artikelen 8, 9 en 18 

 

 

Artikel 18: Verplichtingen opdrachtgever 

 

 1. De opdrachtgever dient ervoor te zorgen, dat door anderen uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot de werkzaamheden van Caring Fieldmarketing behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht, dat de uitvoering van de werkzaamheden door Caring Fieldmarketing daarvan geen vertraging ondervindt.
 1. Aflevering door opdrachtgever van door Caring Fieldmarketing te gebruiken goederen en materialen, hierna te noemen actiemateriaal, dient te geschieden in duidelijk te onderscheiden eenheden c.q. hoeveelheden waarvan de verpakking zodanig dient te zijn, dat zij voor ge-/verbruik geschikt is, een en ander ter beoordeling van Caring Fieldmarketing.
 1. Bij aflevering van het actiemateriaal dient Caring Fieldmarketing een gespecificeerde opgave te ontvangen van de soort goederen alsmede van de daarbij behorende maten en gewichten.
 1. Caring Fieldmarketing aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verschillen tussen aangeleverd-, opgegeven-, gebruikt- en teruggeleverd actiemateriaal.
 1. Opdrachtgever is verplicht voor een deugdelijke verzekering tegen diefstal, verduistering, vermissing, schade en wat dies meer zij met betrekking tot de door haar aan Caring Fieldmarketing afgegevenactiemateriaal zorgte dragen, aangezien Caring Fieldmarketing hiervoor ex artikel 10 lid 5 niet aansprakelijk. 

 

Artikel 19: Reclames 

 

Reclames betreffende een actie en/of werkzaamheden moeten zoveel als mogelijk op de locatie zelf, maar uiterlijk binnen 2 weken na beëindiging van de actie en/of werkzaamheden schriftelijk aan Caring Fieldmarketing kenbaar gemaakt worden, op straffe van verval van recht. Reclames worden niet eerder in behandeling genomen dan na volledige betaling door de opdrachtgever aan Caring Fieldmarketing. Reclames ontheffen de opdrachtgever derhalve niet van zijn betalingsverplichting, noch is de Opdrachtgever gerechtigd betaling op grond van reclame op te schorten.  

 

Artikel 20: Toepasselijk recht en geschillen 

 

 1. Op alle rechtsverhoudingen tussen opdrachtgever en Caring Fieldmarketing is Nederlands recht van toepassing
 1. Alle geschillen, die ontstaan naar aanleiding van de met Caring Fieldmarketing gesloten opdracht waarop deze voorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn dan wel van nadere opdrachten die daarvan het gevolg zijn, zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter in het Arrondissement Utrecht. 

 

Plaats; Wijk bij Duurstede, datum 31-082020